Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне»

Миколаївська сільська рада Сумського району оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), згідно рішення Миколаївської сільської ради від 08.02.2018 № 13 «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств (закладів) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Миколаївської територіальної громади».

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне» (скорочена назва КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 42324, Сумська область, Сумський район, село Постольне, вулиця Центральна, будинок, 75А.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території Миколаївської сільської ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Статут комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Постольне» затверджено рішенням 40 сесії сільської ради сьомого скликання від 12 вересня 2019 року № 7.

(ознайомитися із Статутом можна за посиланням:

https://nikolaevka.rada.today/wp-content/uploads/2020/05/KNP-MSR.AZPSM_.s.Postolne.pdf)

Інформація по кількості штатів

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне

з/п

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад

1

2

3

1

Головний лікар

1,0

2

Лікар загальної практики – сімейний лікар

1,0

3

головна медична сестра

1,0

4

Сестра медична загальної практики сімейної медицини

1,5

5

Фельдшер – лаборант

1,0

6

Молодша медична сестра

1.0

7

Водій

1,0

8

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

0,5

9

Головний бухгалтер

1,0

Усього

9,0

                         Загальна чисельність всього:                                                           9,00

Документи для участі у конкурсі приймаються з 22 липня 2021 року по 20 серпня 2021 року включно за адресою: 42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця Шевченка, 67.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (0542) 776-671, 776-670,  s_radanik@ukr.net.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк  документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);

13) проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 3 – 5 років, стажування в органах управління вищого рівня.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті сільської ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 42322, Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця Шевченка,67.

Додаток 1

Голові конкурсної комісії

_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________

(прізвище, ім’я та по батькові претендента),

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________

(номер контактного телефону)

email _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

_____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

надсилання листа на зазначену адресу;

надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

телефонного дзвінка за номером ___________________________________;

_______________________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р. ___________________

(підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб, повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ______________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їхньої обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їхнього захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

про вимоги та обмеження, встановлені

Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище ініціали)

 

Додаток 4

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

    1. акції, облігації та інші цінні папери

_____________________________________________

так** ні

2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)

_____________________________________________

так** ні

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

    1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)

_____________________________________________

так** ні

2) запатентоване ноу-хау

_____________________________________________

так** ні

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)

_____________________________________________

так** ні

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)

_____________________________________________

так** ні

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)

так** ні

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність

_____________________________________________

так** ні

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

____ _______ 20___ р. ________________

(підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.